Comparteix:

Certificats d'acreditació

Certificat AQU

AQUL'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalunya, avalua els ensenyaments, centres, serveis i institucions universitaris catalans. Des de l'any 2011 l'Agència centra la seva activitat d'avaluació en la verificació, la modificació, el seguiment i l'acreditació dels títols oficials.

Per tal de dotar el sistema universitari català d'un element diferenciador que li permeti posicionar-se nacionalment i internacionalment, el Consell de Direcció d'AQU Catalunya, en la sessió de 8 de juliol de 2014, ha aprovat la creació dels segells de qualitat següents: FAVORABLE i EXCEL·LENT.

En el marc del procés d'acreditació de les titulacions els centres poden decidir si, a més, volen optar per avaluar voluntàriament el que s'anomenen dimensions addicionals, com ara el d'INTERNACIONALITZACIÓ, que mostra que el disseny de la titulació facilita l'adquisició de competències que afavoreixen el desenvolupament acadèmic i professional en entorns internacionals, que el professorat disposa d'experiència acadèmica internacional i participació activa en xarxes i que permet la mobilitat d'estudiants i professorat.

Certificat ASIIN

 ASIINCertificat atorgat per l'Agència Alemanya d'Acreditació de Programes d'Estudi d'Enginyeria, Informàtica, Ciències Naturals i Matemàtiques (ASIIN - Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik).

Els programes d'estudi s'acrediten segons els requeriments i principis de l'ASIIN per a l'avaluació de programes d'estudi i d'acord amb els organismes nacionals pertinents i les directrius europees (els estàndards europeus i normatives de l'ENQA). Els requeriments es complementen amb els criteris ASIIN específics per cadascuna de les àrees que cobreix l'agència, que s'han dissenyat per orientar en la creació de nous programes d'estudi. La responsabilitat i definició dels objectius d'aquests programes recauen en els centres que els imparteixen, expressant així la seva estratègia d'orientació, perfil d'estudiant i integració en el context social.

Certificat EUR-ACE®

 El segell EUR-ACE® (EURopean ACcredited Engineer) és el segell europeu de qualitat per a títols de grau i màster en enginyeria que atorguen les agències de qualitat i acreditació autoritzades per l'ENAEE (European Network for Acreditation of Engineering Education).

El segell EUR-ACE® és un certificat que proporciona un conjunt de criteris per identificar a Europa i internacionalment, títols d'Enginyeria d'alta qualitat. Els criteris EUR-ACE® defineixen els resultats d'aprenentatge dels títols d'enginyeria, com per exemple els coneixements, les habilitats i les actituds requerides en els graduats d'enginyeria.

Aquests criteris incorporen el punt de vista i la perspectiva dels principals agents d'interès i tenen en compte la varietat dels títols d'enginyeria que són necessaris per accedir a la professió d'enginyer a Europa.