Vés al contingut (premeu Retorn)

REGLAMENT

Aprovat en la sessió de la Junta d'Escola del 26 de setembre de 2018

Acord CG/2018/07/13, de 24 d’octubre de 2018, del Consell de Govern, pel qual s'aprova la Modificació del Reglament d’organització i funcionament de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona

REGLAMENT DE L'ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS DE BARCELONA

Índex

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS PRELIMINARS

SECCIÓ 1. OBJECTE I MARC NORMATIU

SECCIÓ 2. FUNCIONS DE L’ESCOLA DE CAMINS

CAPÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN, DE REPRESENTACIÓ I ALTRES

SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS

SECCIÓ 2.A. COMISSIÓ PERMANENT

SECCIÓ 2.B. L’EQUIP DE DIRECCIÓ

SECCIÓ 3. EL DIRECTOR O DIRECTORA

SECCIÓ 4. ELS SUBDIRECTORS O SUBDIRECTORES

SECCIÓ 5. EL SECRETARI O SECRETÀRIA

SECCIÓ 6. CAP DE LA UTGAC

SECCIÓ 7. ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ ACADÈMICA

SECCIÓ 8. LA REPRESENTACIÓ DE L’ESTUDIANTAT

CAPÍTOL III. APROVACIÓ I MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
DISPOSICIONS FINALS I DEROGATÒRIA

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS PRELIMINARS

SECCIÓ 1. OBJECTE I MARC NORMATIU

Article 1. Objecte

L’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (Escola de Camins) és un centre docent de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que desenvolupa les seves funcions en els camps tècnics i científics propis de l’enginyeria civil, l’enginyeria geològica i l’enginyeria ambiental.

Aquest reglament té com a objecte regular l'organització i el funcionament d’aquest centre docent, tenint en compte també el context de la Federació UPC Camins BarcelonaTech i de la UPC.

Article 2. Marc normatiu

Aquest reglament d’organització i funcionament es regeix per la legislació general i la legislació universitària vigents, pels Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya, pel Reglament electoral de la Universitat i, en tot el que no hi està previst expressament, pels reglaments de uncionament del Claustre Universitari i del Consell de Govern, en aquest ordre, i per la resta de normativa vigent que li és aplicable.

SECCIÓ 2. FUNCIONS DE L’ESCOLA DE CAMINS

Article 3. Funcions

Són funcions bàsiques de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (en endavant, Escola de Camins o l’Escola) les que es detallen amb caràcter general a l’article 28 dels Estatuts de la UPC:

 1. Organitzar acadèmicament i administrativament els ensenyaments que té encomanats.
 2. Elaborar propostes sobre la creació, modificació i supressió d’ensenyaments de grau i màster universitari i programes de doctorat.
 3. Elaborar propostes sobre la creació, modificació i supressió dels plans d'estudis.
 4. Establir la pròpia normativa acadèmica i d'avaluació, en el marc del que preveu la normativa de la Universitat.
 5. Elaborar l'encàrrec docent, acordar amb els departaments els criteris i la proposta docent per materialitzar-lo, i nomenar el professorat responsable de les diferents assignatures, en el marc dels plans d’estudis i dels Estatuts de la UPC.
 6. Coordinar l'activitat docent del professorat, a fi que s'ajusti a les característiques de la titulació corresponent.
 7. Avaluar l'activitat docent dels departaments en els plans d'estudis de l’Escola.
 8. Participar en el procés de selecció, formació, avaluació, estabilització i promoció del personal docent i investigador que tenen vinculat, en els termes previstos en els Estatuts de la UPC i la normativa que els desplegui.
 9. Vetllar per la qualitat dels ensenyaments i promoure la millora docent.
 10. Organitzar i gestionar administrativament l'activitat acadèmica dels estudiants de l’Escola.
 11. Avaluar acadèmicament el rendiment dels estudiants de l’Escola.
 12. Participar en el govern i en la gestió de la Universitat.
 13. Organitzar activitats de formació permanent universitària i col·laborar-hi.
 14. Organitzar activitats d'extensió universitària i col·laborar-hi.
 15. En l’àmbit de les seves competències, proposar al rector o rectora la signatura amb entitats públiques i privades dels convenis i contractes de col·laboració a què fa referència l’article 164 dels Estatuts de la UPC.
 16. Fomentar la recerca en àmbits específics, tenint en compte el seu caràcter multidisciplinari.
 17. Elaborar el pla estratègic en el marc de la planificació estratègica de la Universitat.
 18. Presentar al Consell de Govern la relació de recursos personals i materials necessaris per dur a terme les seves funcions.
 19. Presentar al Consell de Govern la proposta d’assignació de necessitats docents entre els diferents departaments de la Universitat.
 20. Participar en el procés de selecció, formació, avaluació i promoció del personal d’administració i serveis que té adscrit, en els termes previstos en els Estatuts de la UPC i la normativa que els desplegui.
 21. Elaborar, aprovar i administrar el pressupost anual de funcionament que li correspon.

L’Escola també té com a funcions específiques:

 1. Organitzar cursos dirigits, o no, a l’obtenció de títols o diplomes acadèmics.
 2. Fomentar activitats de formació permanent per a personal extern i de formació complementària per al professorat vinculat a l'Escola i per al PAS de la Unitat Transversal de Gestió de l’Àmbit de Camins (UTGAC).
 3. Participar i organitzar activitats de divulgació de les tasques que duu a terme l'Escola.
 4. Fomentar les activitats culturals i humanístiques, lúdiques, esportives i d’oci com a complement a la vida acadèmica de la comunitat universitària de l’Escola.
 5. Proposar als òrgans competents de la Universitat nomenaments de doctor o doctora honoris causa, d'acord amb el que estableixi la normativa a aquest efecte.
 6. També li corresponen totes les funcions que li atribueix la legislació vigent, així com les que li pugui encomanar el Consell de Govern.

CAPÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN, DE REPRESENTACIÓ I ALTRES

SECCIÓ 1. DISPOSICIONS GENERALS

Article 4. Òrgans col·legiats

Els òrgans col·legiats de l’Escola de Camins són:

 1. La Junta d’Escola (JE)
 2. La Comissió Permanent (CP)
Article 5. Òrgans unipersonals

Els òrgans unipersonals de l’Escola de Camins són els següents:

 1. El director o directora.
 2. Els subdirectors i subdirectores.
 3. El secretari o secretària.
 4. El o la cap de la UTGAC, o la persona que n'exerceixi les funcions.
 5. Els coordinadors o coordinadores de línia.
 6. Els coordinadors o coordinadores de curs.
 7. El delegat o delegada dels estudiants.
Article 6. Disposicions generals sobre els òrgans col·legiats

6.1 Els òrgans col·legiats de l’Escola de Camins poden crear comissions deliberants o consultives. L’acord de creació ha d’establir-ne les funcions, la composició i la vigència. En tot cas, aquestes comissions es dissolen un cop en finalitza el mandat o s’extingeix l’òrgan del qual depenen.

6.2 L'assistència als òrgans col·legiats té caràcter personal i tant l'assistència com el vot són indelegables.

6.3 Per proveir les vacants (renovació parcial) dels òrgans col·legiats s’hi apliquen els criteris que estableix l’article 58 del Reglament electoral de la Universitat.

6.4 L’assistència dels membres dels òrgans col·legiats a les reunions d’aquests òrgans és obligatòria. L’absència no excusada d’un membre electiu a en dues sessions consecutives o tres d’alternes implica el cessament com a membre de l’òrgan corresponent.

Article 7. Convocatòria i sessions dels òrgans col·legiats

7.1 La convocatòria de les sessions ordinàries correspon al president o presidenta de l’òrgan col·legiat, s’ha de trametre amb una antelació mínima de set dies naturals pels mitjans electrònics admesos per la Universitat i ha d’especificar el lloc, la data, l’hora i l’ordre del dia de la reunió. A més, la convocatòria ha d’especificar el lloc o l’adreça en què es pot accedir als documents que corresponen a l’ordre del dia, que s’han de donar a conèixer set dies naturals abans de la data de la sessió. Excepcionalment, els documents que no es poden difondre amb l’antelació prevista han d’estar a disposició dels membres de l’òrgan col·legiat, en tot cas, el dia hàbil anterior al de la sessió.

7.2 Els òrgans col·legiats també es poden reunir en sessió extraordinària si hi ha temes d’urgència que ho justifiquin; en aquest cas, la iniciativa de la convocatòria correspon al president o presidenta o bé al 20 % dels membres de l’òrgan.

7.3 Perquè la constitució de l’òrgan col·legiat sigui vàlida cal la presència del president o presidenta i el secretari o secretària, o, si s’escau, les persones que els substitueixen, i la meitat més un, com a mínim, dels membres de l’òrgan col·legiat. Si no hi ha quòrum, l’òrgan col·legiat es constitueix en segona convocatòria mitja hora després de l'assenyalada per a la primera i cal que hi assisteixin com a mínim la tercera part dels membres.

7.4 Les sessions dels òrgans col·legiats de l’Escola de Camins poden ser objecte d’un enregistrament de veu, amb l’objecte exclusiu que serveixi de suport instrumental per a l’elaboració de les actes de les sessions. No obstant això, en assumptes concrets es pot deixar d’enregistrar tota la sessió o una part, o bé interrompre-la, sempre que hi hagi l’acord previ de la majoria simple dels presents. Qualsevol membre de l’òrgan pot sol·licitar la interrupció de l’enregistrament en el moment en què intervé.

Article 8. Adopció dels acords dels òrgans col·legiats

8.1 Els acords s’adopten quan el nombre de vots favorables és superior al nombre de vots desfavorables, excepte els acords que requereixen una majoria qualificada i que estan definits explícitament en aquest reglament.

8.2 La votació ha de ser secreta sempre que es tracti d’acords que afectin persones o bé quan ho sol·licita el president o presidenta de l’òrgan, o bé la cinquena part dels assistents a la sessió.

Article 9. Actes i publicació dels acords

9.1 Tots els acords adoptats tenen validesa immediata i han de constar en una acta, que ha de ser aprovada en la reunió següent de l'òrgan ol·legiat i que ha de signar el secretari o secretària, amb el vistiplau del president o presidenta de l'òrgan.

9.2 En l’acta s’han de fer constar:

 • L’ordre del dia de la reunió, el lloc i el temps en què s’ha efectuat.
 • - La llista d’assistents, de persones que s’han excusat de no assistir-hi i d’absents.
 • - El punts principals de les deliberacions i els continguts dels acords adoptats.
 • - Les actuacions que, d’acord amb el que preveu aquest reglament, s’han de reflectir a l’acta.
 • - El sentit dels vots i, si algun membre ho demana, una explicació succinta de la seva intervenció.
 • - Les propostes sotmeses a votació i el resultat obtingut.
 • - Tot allò que es demani explícitament que consti en acta.

9.3 Així mateix, els acords dels òrgans col·legiats s’han de publicar a través dels mitjans de comunicació oficials del centre el web de l’Escola de Camins. En la publicació dels acords sempre s’ha de respectar la privacitat de les dades de caràcter personal, segons el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la resta de normativa que hi és aplicable.

Article 10. Disposicions generals sobre òrgans unipersonals

D’acord amb l’article 51.2 dels Estatuts de la Universitat, ningú no pot ocupar simultàniament el càrrec de director o directora, subdirector o subdirectora o secretari o secretària i els càrrecs de la UPC següents: rector o rectora, vicerector o vicerectora, secretari o secretària general o gerent, ni tampoc els càrrecs d'altres unitats acadèmiques següents: degà o degana, director o directora, vicedegà o vicedegana, subdirector o subdirectora o secretari o secretària.

Article 11. Naturalesa

La Junta, que presideix el director o directora, és l’òrgan de govern i de màxima representació de l’Escola de Camins. La Junta vetlla perquè l’Escola compleixi adequadament totes les funcions que li atribueixen la normativa vigent, els Estatuts de la UPC i aquest reglament d’organització i funcionament.

Article 12. Composició

La Junta de l'Escola té un total de cent (100) membres, que pot augmentar o disminuir en funció del nombre de subdirectors o subdirectores que nomeni el director o directora, i, també, pot variar en el supòsit que el cinquanta-u per cent dels membres de la Junta de l’Escola, com a mínim, no sigui professorat amb vinculació permanent a la Universitat i s’hagi d’augmentar el nombre de representats d’aquest col·lectiu.

La Junta de l’Escola està formada per:

Membres nats (16), que poden augmentar o disminuir en funció dels subdirectors o subdirectores que nomeni el director o directora:

 1. El director o directora.
 2. Els subdirectors i subdirectores.
 3. El secretari o secretària.
 4. El o la cap de la UTGAC, o la persona que n'exerceixi les funcions.
 5. El director o directora del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (DECA).
 6. El secretari o secretària del DECA.
 7. El delegat o delegada dels estudiants de l'Escola de Camins.
 8. Un representant designat entre el PDI-A amb vinculació a l'Escola per cadascun dels següents departaments que imparteixen docència a l'Escola de Camins: Departament de Física (1) i Departament d'Enginyeria Elèctrica (1).

Membres electius (84), que poden augmentar si el professorat amb vinculació permanent no és, com a mínim, el cinquanta-u per cent dels membres de la Junta d’Escola.

 1. 51 representants del personal docent i investigador amb vinculació a l'Escola, elegits pels membres d’aquest col·lectiu entre ells mateixos, repartits de la manera següent: 39 PDI-A, 3 PDI-B1, 3 PDI-B2, 3 PDI-B3 i 3 PDI-B4. Tots ells són elegits pels membres del sector o classificació respectius, i són electors però no són elegibles els qui són membres nats de la Junta.
 2. 23 representants de l’estudiantat de grau i màster, elegits pels estudiants matriculats en algun dels estudis que s'imparteixen a l'Escola entre ells mateixos.
 3. 10 representants del personal d’administració i serveis, elegits pels membres de la UTGAC i del PAS adscrit a l’Escola entre ells mateixos.

En el cas que, com a mínim, el cinquanta-u per cent dels membres de la Junta no sigui professorat amb vinculació permanent a la Universitat, s’haurà d’incrementar la representació del sector PDI-A, fins a assolir aquest percentatge.

L’Escola de Camins és la circumscripció electoral única per a l’elecció dels representants de tots els sectors o classificacions a la Junta de l’Escola.

Article 13. Funcions de la Junta

Són funcions de la Junta, estructurades per àrees:

 1. Activitat acadèmica (docència i recerca)
  • a.1 Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió d'ensenyaments de grau i màster universitari i programes de doctorat.
  • a.2 Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió dels plans d'estudis.
  • a.3 Aprovar la pròpia normativa acadèmica i d'avaluació, en el marc del que preveu la normativa de la Universitat.
  • a.4 Aprovar l'encàrrec docent de departaments o unitats amb capacitat docent en relació amb les titulacions impartides per l'Escola.
  • a.5 Aprovar els programes i el professorat responsable de les assignatures, i el professorat que les ha d'impartir.
  • a.6 Aprovar els criteris per coordinar l'activitat docent del professorat, a fi que s'ajusti a les característiques de la titulació corresponent.
  • a.7 Aprovar els criteris per avaluar l'activitat docent dels departaments en els plans d'estudis del centre.
  • a.8 Vetllar per la qualitat dels ensenyaments i promoure la millora docent.
  • a.9 Aprovar l'organització d'activitats de formació permanent universitària i d'extensió universitària i la col·laboració del centre docent en aquestes.
  • a.10 Aprovar accions de foment de la recerca en l'entorn de Escola, especialment les de caràcter multidisciplinari.
  • a.11 Proposar als òrgans competents de la Universitat nomenaments de doctor o doctora honoris causa.
 2. Personal
  • b.1 Aprovar les actuacions del centre docent en els processos de selecció, formació, avaluació, estabilització i promoció del personal docent i investigador adscrit o vinculat i del personal d'administració i serveis adscrit.
  • b.2 Aprovar les actuacions en relació amb l'adscripció i la vinculació del personal docent i investigador d'acord amb la normativa de la Universitat.
 3. Organització, govern i gestió
  • c.1 Revocar el director o directora.
  • c.2 Aprovar la proposta de reglament d'organització i funcionament de l'Escola i les seves modificacions, perquè les aprovi posteriorment el Consell de Govern.
  • c.3 Aprovar el reglament de funcionament de la Delegació d'Estudiants del centre docent.
  • c.4 Sancionar l'informe de gestió anual que presenti el director o directora.
  • c.5 Crear les comissions que consideri oportunes amb les finalitats i atribucions que la mateixa Junta defineixi.
  • c.6 Aprovar els criteris i la normativa propis per a l'organització i gestió administrativa dels ensenyaments que s'imparteixen a l'Escola.
  • c.7 Aprovar els criteris i la normativa propis per a l'organització i gestió administrativa de l'activitat acadèmica de l’estudiantat del centre docent, d'acord amb els Estatus de la Universitat.
  • c.8 Aprovar l'elaboració del pla estratègic en el marc de la planificació estratègica de la Universitat.
  • c.9 Acordar, si s'escau, la federació del centre docent amb altres unitats de la UPC o la modificació d'aquesta, perquè l'aprovi posteriorment el Consell de Govern, previ informe del Consell Social, d'acord amb els Estatus de la Universitat.
  • c.10 Si el centre docent s'ha d'integrar en un campus, acordar les delegacions de competències amb les altres unitats implicades, abans que se n'aprovi la integració.
  • c.11 Proposar iniciatives i aspiracions, i manifestar la seva opinió sobre problemes que afecten el centre o el seu entorn.
 4. Recursos i serveis
  • d.1 Aprovar, per presentar-la al Consell de Govern, la relació de recursos personals i materials necessaris per dur a terme adequadament les funcions del centre.
  • d.2 Aprovar la proposta de pressupost anual de funcionament que li correspon.
  • d.3 Presentar al Consell de Govern la proposta d'assignació de necessitats docents del centre assignada entre els diferents departaments de la Universitat.
Article 14. Mandat de la Junta

La Junta s’elegeix per a un període de quatre anys. La finalització del mandat de la Junta implica la finalització del mandat de totes les comissions creades per aquesta.

Article 15. Delegació de funcions

15.1 La Junta pot delegar algunes de les seves funcions en la Comissió Permanent (CP).

15.2 No obstant això, no són delegables les funcions següents:

 1. Revocar el director o directora.
 2. Aprovar el pla estratègic de l’Escola de Camins, en el marc de la planificació estratègica de la Universitat.
 3. Sancionar l’informe de gestió anual del centre que presenta el director o directora.
 4. Aprovar la proposta del reglament d’organització i funcionament de l’Escola i les seves modificacions.
 5. Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió d’ensenyaments de grau i màster universitari i programes de doctorat.
 6. Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió dels plans d'estudis.
 7. Acordar la federació de l’Escola amb altres unitats de la UPC o la modificació d’aquesta, perquè les aprovi posteriorment el Consell de Govern, previ informe del Consell Social.
 8. Si l’Escola de Camins s’ha d’integrar en un campus, acordar les delegacions de competències amb les altres unitats implicades, abans que se n’aprovi la integració.
 9. Delegar i revocar funcions.
 10. Elegir els membres de la CP que no siguin membres nats.

15.3 Per aprovar la delegació de cadascuna de les funcions es requereix que el nombre de vots favorables sigui superior a la meitat dels vots emesos vàlidament. La Junta del centre docent pot revocar en qualsevol moment aquestes delegacions de funcions. Per revocar-les cal que el nombre de vots favorables sigui superior al nombre de vots desfavorables.

15.4 Les delegacions de funcions a favor d’altres òrgans i la revocació d’aquestes s’han de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Article 16. Convocatòries i sessions

16.1 La Junta es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l'any.

16.2 La Junta es pot reunir en sessió extraordinària si hi ha temes d'urgència que ho justifiquin; en aquest cas, la iniciativa de la convocatòria correspon:

 1. Al director o directora.
 2. A un mínim del 20 % dels 100 membres de la Junta.
 3. Quan ho estableixi la normativa legal vigent.

16.3 El director o directora convoca la Junta. El secretari o secretària ha de trametre la convocatòria amb l'ordre del dia als membres dels òrgans col·legiats amb una antelació mínima de set dies naturals per a les convocatòries ordinàries i quaranta-vuit hores per a les convocatòries extraordinàries.

16.4 El director o directora pot invitar a les sessions, sense vot, les persones que consideri oportunes, amb la aquiescència prèvia de la Junta.

Article 17. Acords

17.1 Si en una votació el nombre de vots en blanc és superior al nombre de vots de l'opció guanyadora (favorable o desfavorable), cal repetir la votació si algun membre de la Junta ho sol·licita expressament en el moment de conèixer-ne el resultat.

17.2 Es requereix que el nombre de vots favorables sigui superior a la meitat dels vots emesos vàlidament per adoptar la delegació de competències a favor d'altres òrgans col·legiats de l'Escola i per aprovar les propostes de modificació del reglament.

17.3 Es requereix un quòrum mínim de participació de més de la meitat dels membres de la Junta per als acords següents:

 1. Delegar competències de la Junta en altres òrgans.
 2. Revocar el director o directora (article 30).
 3. Aprovar la proposta del reglament d'organització i funcionament de l'Escola i les seves modificacions.
 4. Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió d'ensenyaments de grau i màster universitari i programes de doctorat.
 5. Aprovar propostes sobre la creació, modificació i supressió dels plans d'estudis.
 6. Acordar la federació de l'Escola amb altres unitats de la UPC o la modificació d'aquesta, perquè les aprovi posteriorment el Consell de Govern, previ informe del Consell Social.
 7. Si l'Escola s'ha d'integrar en un campus, acordar les delegacions de competències amb les altres unitats implicades, abans que se n'aprovi la integració.

SECCIÓ 2.A. COMISSIÓ PERMANENT

Article 18. Naturalesa

La Comissió Permanent és l’òrgan executiu i de representació permanent de la Junta. És presidida pel director o directora de l'Escola.

Article 19. Mandat

El mandat de la Comissió Permanent és el mateix que s’estableix per a la Junta. Els membres electius de la Comissió Permanent es renoven una vegada es renoven els membres electius de la Junta.

Article 20. Composició

La Comissió Permanent té un total de 31 membres, que pot augmentar o disminuir en funció del nombre de subdirectors o subdirectores que nomeni el director o directora, i, també, pot variar en el supòsit que el cinquanta-u per cent dels membres de la Comissió Permanent, com a mínim, no sigui professorat amb vinculació permanent a la Universitat i s’hagi d’augmentar el nombre de representats d’aquest col·lectiu.

Membres nats (13), que pot augmentar o disminuir en funció dels subdirectors o subdirectores que nomeni el director o directora:

 1. El director o directora.
 2. Els subdirectors i subdirectores.
 3. El secretari o secretària.
 4. El director o directora del DECA.
 5. El o la cap de la UTGAC o la persona que n'exerceixi les funcions.
 6. El delegat o delegada dels estudiants de l'Escola de Camins.

Membres electius (18), que poden augmentar si el professorat amb vinculació permanent no és, com a mínim, el cinquanta-u per cent dels membres de la Comissió Permanent:

 1. Set representants del PDI-A, elegits pels membres de la Junta d'Escola d'aquest sector entre ells mateixos.
 2. Tres representants del PDI-B, elegits pels membres de la Junta d'Escola d'aquest sector entre ells mateixos.
 3. Sis representants de l’estudiantat de grau i màster, elegits pels membres de la Junta d'Escola d'aquest sector entre ells mateixos.
 4. Dos representants del PAS, elegits pels membres de la Junta d'Escola d'aquest sector entre ells mateixos. En el cas que, com a mínim, el cinquanta-u per cent dels membres de la Comissió Permanent no sigui professorat amb vinculació permanent a la Universitat, s’ha d’incrementar la representació del sector PDI-A fins a assolir aquest percentatge.
Article 21. Funcions de la Comissió Permanent

Les que li delegui la Junta d’Escola.

Article 22. Funcionament de la Comissió Permanent

La Comissió Permanent es reuneix en sessió ordinària com a mínim dues vegades al llarg dels curs acadèmic.

Són aplicables a la Comissió Permanent els articles 16 i 17.1 d'aquest reglament, relatius a la convocatòria, les sessions i els acords de la Junta.

SECCIÓ 2.B. L’EQUIP DE DIRECCIÓ

Article 23. L’equip de direcció

L’equip de direcció és un òrgan consultiu del director o directora.

El director o directora, els subdirectors o subdirectores, el secretari acadèmic o secretària acadèmica i el o la cap de la UTGAC o la persona que n’exerceix les funcions constitueixen l’equip de direcció del centre.

L’equip de direcció no pot limitar les competències que aquest reglament i la normativa vigent atorguen al director o directora, el subdirector o subdirectora i el secretari o secretària en la seva condició d’òrgans unipersonals.

SECCIÓ 3. EL DIRECTOR O DIRECTORA

Article 24. Naturalesa

El director o directora exerceix la representació de l’Escola de Camins i les funcions de direcció i gestió ordinària.

El director o directora té l’assistència de l'Equip de Direcció, integrat pel secretari o secretària, els subdirectors i subdirectores i el o la cap de la UTGAC.

Article 25. Funcions

Correspon al director o directora de l’Escola de Camins:

 1. Representar l’Escola.
 2. Proposar al rector o rectora la signatura amb entitats públiques i privades dels convenis i contractes de col·laboració a què fa referència l’article 164 dels Estatuts de la Universitat.
 3. Autoritzar les despeses i ordenar els pagaments en l’àmbit de les seves competències, d’acord amb els límits que determini el Consell Social.
 4. Elaborar i sotmetre a la consideració i la sanció de la Junta l’informe de gestió anual de l’Escola de Camins.
 5. Dirigir, coordinar i supervisar les activitats de l’Escola.
 6. Organitzar les activitats docents.
 7. Dirigir els serveis de l’Escola de Camins i vetllar perquè disposin dels mitjans necessaris.
 8. Gestionar la dotació d’infraestructures necessàries per a l’Escola.
 9. Convocar i presidir la Junta i la Comissió Permanent i executar-ne els acords.
 10. Vetllar pel compliment de les funcions encomanades al personal adscrit a l’Escola de Camins, amb la finalitat de procurar la qualitat de les activitats que s’hi desenvolupen.
 11. Administrar i executar el pressupost assignat a l’Escola.
 12. Exercir totes les funcions pròpies de l’Escola de Camins no atribuïdes expressament en els Estatuts de la Universitat Politècnica de Catalunya o en la normativa que els desenvolupa a altres òrgans de govern de l’Escola.
 13. Les competències que la normativa vigent, els Estatuts de la Universitat i aquest reglament li atribueixin.
 14. Impulsar i proposar, en el marc de la normativa general i de la Universitat, la signatura de convenis amb fórmules de suport financer a l’Escola, en forma d’aules o càtedres d’empresa, ja previstes a la UPC, o bé d’altres convenis col·laboratius amb característiques anàlogues.
 15. Nomenar i destituir els coordinadors o coordinadores de línia i curs.
 16. Aprovar la convocatòria d'eleccions dels òrgans col·legiats de l'Escola i de director o directora.
Article 26. Delegació de funcions

El director o directora pot delegar les seves funcions en altres òrgans de l’Escola de Camins. El director o directora no pot delegar les funcions següents:

 1. Representar l’Escola.
 2. Nomenar i destituir els subdirectors i subdirectores i el secretari o secretària.
 3. Convocar i presidir la Junta i la Comissió Permanent.
 4. Convocar eleccions.
 5. Proposar al rector o rectora la signatura amb entitats públiques i privades dels convenis i contractes de col·laboració a què fa referència l’article 164 dels Estatuts de la UPC.
 6. Autoritzar les despeses de personal en l’àmbit de les seves competències, d’acord amb els límits que determini el Consell Social.
Article 27. Elecció

27.1 El director o directora l’elegeixen per sufragi universal, lliure, directe, secret i ponderat els membres de la comunitat universitària inclosos en els censos electorals del centre entre el professorat amb vinculació permanent a la Universitat i vinculat al centre.

A l'efecte de l’elecció, la comunitat del centre docent es considera dividida en els quatre sectors següents:

 1. Sector PDI-A: professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat.
 2. Sector PDI-B: personal docent i investigador no inclòs en el sector anterior.
 3. Sector EGM: estudiantat de grau i màster universitari.
 4. Sector PAS: personal d’administració i serveis.

La ponderació dels quatre sectors esmentats és igual, respectivament, al cinquanta-un, catorze, vint-i-quatre i onze per cent.

27.2 D’acord amb l’article 92 del Reglament electoral de la Universitat, el model de papereta per a l’elecció del director o directora ha de ser una papereta en què hi ha d’haver imprès el nom d’un únic candidat o candidata. Per efectuar el vot en blanc s’ha d’utilitzar el mateix model de papereta però sense cap nom.

27.3 L’Escola de Camins constitueix una circumscripció electoral única.

Article 28. Nomenament i mandat

El nomenament del director o directora correspon al rector o rectora.

El mandat del director o directora té una durada de quatre anys. Ningú no pot ser elegit més de dos mandats de forma consecutiva.

Article 29. Vacant

En cas de vacant per renúncia del director o directora o per les causes previstes en la legislació vigent, el subdirector o subdirectora que, d’acord amb el que estableix l’article 32.2 d’aquest reglament, n’assumeix les funcions ha de convocar les eleccions de director o directora en un termini màxim d’un mes.

Article 30. Revocació

30.1La Junta d’Escola pot revocar el director o directora.

30.2La proposta de revocació l’ha de presentar, com a mínim, un terç dels membres de la Junta i s'ha de votar entre els deu i els trenta dies naturals següents a la presentació de la proposta.

30.3 La proposta de revocació ha d’incloure el calendari electoral que s’ha d’aplicar si és aprovada.

30.4 L'aprovació de la revocació requereix el vot favorable dels dos terços dels membres de la Junta.

30.5 Si la proposta de revocació no és aprovada, les persones que la signen no en poden presentar cap altra fins al cap d'un any.

30.6 Si la Junta aprova la revocació, el director o directora cessa en les seves funcions i la Junta ha de convocar eleccions de forma immediata.

SECCIÓ 4. ELS SUBDIRECTORS O SUBDIRECTORES

Article 31. Nomenament i destitució

El director o directora, atesa la Comissió Permanent, nomena i destitueix els subdirectors i subdirectores i els assigna funcions, sense perjudici de les funcions que aquest reglament els atribueixi.

Els subdirectors i subdirectores cessen en el moment en què el nou director o directora pren possessió del càrrec.

Article 32. Funcions

32.1Corresponen als subdirectors i subdirectores les funcions següents:

 1. Assistir el director o directora en les seves funcions.
 2. Exercir les funcions que els delegui el director o directora.
 3. Qualsevol altra que els assignin els Estatuts de la UPC, aquest reglament d’organització i funcionament o la normativa vigent.

32.2 En cas d’absència, malaltia, vacant o revocació del director o directora, n’assumeix les funcions el subdirector o subdirectora que el director o directora ha designat, o, si no hi ha cap designació, el subdirector o subdirectora que té un nomenament més antic.

SECCIÓ 5. EL SECRETARI O SECRETÀRIA

Article 33. Nomenament i destitució

El director o directora, atesa la Comissió Permanent, nomena i destitueix el secretari o secretària.

El secretari o secretària de l’Escola de Camins també ho és de la Junta i de la Comissió Permanent.

Article 34. Funcions

El secretari o secretària té les competències següents:

 1. Convocar les sessions dels òrgans col·legiats per ordre del president o presidenta.
 2. Organitzar els processos electorals dels òrgans col·legiats i unipersonals de l’Escola de Camins, d’acord amb el que preveu el Reglament electoral de la UPC.
 3. Donar fe dels acords i resolucions dels òrgans de govern de l’Escola.
 4. Redactar i custodiar les actes i, si s’escau, els enregistraments de les reunions dels òrgans col·legiats que li corresponguin.
 5. Garantir la difusió i publicitat dels acords, resolucions, reglaments i la resta de normes generals de funcionament institucional entre els membres de la comunitat de l’Escola de Camins.
 6. Expedir certificacions de consultes, dictàmens i acords aprovats.
 7. Elaborar la memòria anual de l’Escola.
 8. Les altres funcions inherents al càrrec que li encomanin la Junta, el director o directora i la normativa de la Universitat.

SECCIÓ 6. CAP DE LA UTGAC

Article 35. Cap de la UTGAC

El cap o la cap de la UTGAC és la persona responsable de la gestió dels serveis administratius i econòmics de l’Escola.

Les seves competències són les que es determinen en la definició del lloc de treball que n'hagi fet la Universitat i s'han d’exercir d'acord amb les directrius de la Gerència als òrgans directius i de govern de l'Escola.

SECCIÓ 7. ÒRGANS UNIPERSONALS DE COORDINACIÓ ACADÈMICA

Article 36. Els coordinadors o coordinadores de línia

Els coordinadors o coordinadores de línia són membres del personal docent i investigador amb vinculació a l'Escola que tenen com a funció la coordinació de l'activitat acadèmica en les diferents línies temàtiques de l'Escola. Són nomenats pel director o directora, atesa la Comissió Permanent.

Article 37. Els coordinadors o coordinadores de curs

Els coordinadors o coordinadores de curs són membres del personal docent i investigador amb vinculació a l'Escola que tenen com a funció la coordinació de l'activitat acadèmica de cada curs (primer, segon, tercer i quart) de cada titulació de grau que s'imparteix a l'Escola. Són nomenats pel director o directora, atesa la Comissió Permanent.

SECCIÓ 8. LA REPRESENTACIÓ DE L’ESTUDIANTAT

Article 38. La Delegació d’Estudiants

La Delegació d’Estudiants de l’Escola de Camins és l’òrgan de coordinació dels representants de l’estudiantat de grau i màster universitari en l’àmbit de l’Escola de Camins.

El pressupost de l'Escola ha d’incloure una partida que garanteixi el funcionament de la Delegació d'Estudiants.

Article 39. Composició i mandat de la Delegació d’Estudiants

Formen part de la Delegació d’Estudiants:

 1. Els estudiants de la Junta d’Escola.
 2. Els membres del Claustre Universitari en representació de l’estudiantat de l’Escola de Camins.
 3. Els membres dels consells de departament que són estudiants de l’Escola.
 4. Els estudiants representants de curs, assignatura i grup, que s’elegeixen anualment, d’acord amb les directrius establertes en el Reglament de la Delegació d’Estudiants de l’Escola de Camins.
Article 40. Funcions de la Delegació d’Estudiants

Correspon a la Delegació d’Estudiants:

 1. Potenciar i canalitzar la participació dels estudiants en tots els àmbits de la vida universitària.
 2. Contribuir a l’assoliment de les finalitats de la Universitat.
 3. Canalitzar les propostes sorgides dels estudiants de l’Escola de Camins.
 4. Contribuir a l’assessorament dels estudiants de l’Escola i vetllar pels seus drets.
Article 41. El delegat o delegada dels estudiants

El delegat o delegada dels estudiants exerceix la funció de portaveu de la Delegació d’Estudiants i la màxima representació dels estudiants de l’Escola de Camins.

És elegit entre els membres de la Delegació d’Estudiants de l’Escola de Camins de la manera que determina el seu reglament intern d'organització i de funcionament. La durada del mandat és de dos anys i pot ser reelegit una sola vegada.

CAPÍTOL III. APROVACIÓ I MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Article 42. Titulars de la iniciativa

Poden promoure la proposta de modificació d'aquest reglament:

 1. El director o directora.
 2. Un mínim del vint-i-cinc per cent dels membres de la Junta.
Article 43. Procediment

43.1 La proposta de modificació del Reglament de l’Escola de Camins ha d'anar acompanyada d’un escrit de motivació i ha d’incloure el text de modificació proposat.

43.2 L’aprovació de la proposta de modificació d'aquest reglament requereix un quòrum de participació de la meitat més un dels membres de la Junta i el vot favorable, com a mínim, de la meitat més un dels vots emesos vàlidament.

43.3 Un cop aprovada la proposta, l'expedient es tramet al Consell de Govern perquè l’aprovi, si escau.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Disposició transitòria única

Les àrees de l’Escola que són susceptibles de ser coordinades són:

 • Matemàtiques i Estadística
 • Estructures i Física
 • Terreny, Mineria i Recursos
 • Aigua i Medi Ambient
 • Territori i Transport
 • Materials i Construcció

Aquestes àrees poden ser modificades per acord de la Junta d’Escola.

DISPOSICIONS FINALS I DEROGATÒRIA

Disposició final 1. Règim electoral

Els acords dels òrgans col·legiats dels centres docents que, en virtut de la normativa que els és aplicable, tenen com a objecte l’elecció d’òrgans unipersonals o d’òrgans col·legiats són acords d’òrgans i no es consideren processos electorals.

Aquestes votacions es regeixen pel que preveu la legislació bàsica reguladora dels òrgans col·legiats, aquest reglament d’organització i funcionament i, supletòriament, l’article 98.1 del Reglament electoral de la UPC.

Disposició final 2. Entrada en vigor

Aquest reglament d’organització i funcionament entra en vigor l’endemà del dia en què l’hagi aprovat el Consell de Govern de la Universitat.

Disposició derogatòria. Derogació de reglament i modificació

Queda derogat l'Acord núm. 149/2014 de Consell de Govern, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.

Queda derogat l'Acord núm. 51/2016 del Consell de Govern, pel qual s'aprova la modificació del Reglament d'organització i funcionament de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona.