Vés al contingut (premeu Retorn)

Objectius i normatives

Objectius

Les pràctiques de l'estudiantat universitari constitueixen una activitat formativa sota la supervisió de l'Escola, l'objectiu de les quals és aplicar i complementar els coneixements adquirits en la seva formació acadèmica, afavorint l'adquisició de competències que el preparin per a l'exercici d'activitats professionals i facilitar la seva ocupabilitat i capacitat emprenedora.

Les finalitats de les pràctiques són:

  • Contribuir a la formació integral de l'estudiantat, complementant els ensenyaments teòrics i pràctics.
  • Facilitar el coneixement i la metodologia de treball adequada a la realitat professional de l'enginyer/a en què l'estudiantat haurà d'actuar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
  • Afavorir el desenvolupament de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives.
  • Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció al mercat de treball.

Reglament estatal

  • Reial Decret 592/2014, d'11 de juliol de 2014, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes de l'estudiantat universitari.
  • Reial Decret 1493/2011, de 24 d'octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d'inclusió al Règim General de la Seguretat Social de les persones que participen en programes de formació.
  • Reial Decret-llei 8/2014, de 4 juliol, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència. A la disposició addicional vint-i-cinquena, es tracta la bonificació en la cotització a la Seguretat Social per les pràctiques curriculars externes de l'estudiantat universitari.

Normativa de la UPC

  • Acord núm. 74/2012 del Consell de Govern pel qual s'aprova la normativa de pràctiques acadèmiques externes de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Normativa de l'Escola de Camins

  • Les condicions de participació i requisits queden regulades a les normatives acadèmiques pròpies de cada titulació.
  • Acord Núm. CP 06.04.5 de la Comissió Permanent de l'Escola que aprova la remuneració mínima a percebre.