Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud del títol oficial i del suplement europeu al títol (SET)

Un cop aprovats els estudis i assolits els requisits necessaris es pot sol·licitar l'expedició del títol universitari oficial corresponent i del suplement europeu al títol (SET) que l'acompanya.

El suplement europeu al títol (SET) és un document que aporta informació al títol obtingut mitjançant la descripció de la seva naturalesa, nivell, context i contingut. El SET s'expedeix en català, castellà i anglès i serveix per reconèixer en el territori europeu la carrera estudiada. Es pot sol·licitar el suplement al mateix moment en què sol·licita el títol, o bé posteriorment.

Qui ho pot sol·licitar

 • La persona interessada, titulada en l'Escola.
 • Una tercera persona presentant un document d'autorització al seu nom per poder realitzar el tràmit.

Documentació necessària

 • Persones amb nacionalitat espanyola. Cal presentar original i fotocòpia del DNI vigent. Només en el cas què la persona interessada resideixi fora de l'Estat Espanyol, tingui nacionalitat espanyola i el DNI caducat, es podrà presentar el passaport adjuntant a l'hora fotocòpia del DNI caducat.
 • Persones amb nacionalitat estrangera. Cal presentar original i fotocòpia del passaport vigent.

Com fer la sol·licitud

Es pot fer la sol·licitud presencialment o a distància per correu postal.

Sol·licitud presencial:
 • La persona interessada s'haurà de personar al Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant (SIAE-Camins) en horari d'atenció a l'usuari. El SIAE-Camins facilitarà la sol·licitud d'expedició per tal què la persona sol·licitant la revisi i la signi. Tot seguit s'expedirà la taxa de sol·licitud del títol, que s'haurà d'abonar.
 • Si la sol·licitud la realitza una persona autoritzada ha d'aportar el document d'autorització amb la signatura original de la persona interessada i la fotocòpia del DNI vigent, tant de la persona interessada com de l'autoritzada. El SIAE-Camins facilitarà a la persona autoritzada la sol·licitud d'expedició per tal que la faci arribar a la persona sol·licitant per a què la revisi i la signi. És imprescindible que la sol·licitud porti la signatura original de la persona interessada (no són vàlides signatures fotocopiades o escanejades). La persona autoritzada ha de lliurar al SIAE-Camins la sol·licitud original signada i s'expedirà la taxa de sol·licitud del títol, que s'haurà d'abonar.
 • El pagament de la taxa el podeu realitzar amb targeta de crèdit o des de qualsevol de les entitats financeres col·laboradores amb la UPC.

 • Un cop abonada la taxa i retornat el justificant de pagament, des de la USGEGM es lliurarà a la persona interessada o autoritzada el resguard del títol oficial i/o SET. Aquest resguard té la mateixa validesa que el títol original mentre aquest està en tràmit d'expedició. Per disposar del resguard del títol que es pugui legalitzar cal sol·licitar el certificat de títol en tràmit.
Sol·licitud a distància:

En el cas de persones que resideixin fora de la província de Barcelona podeu sol·licitar l'enviament del resguard del títol a la adreça indicada en la sol·licitud.

 • Complimenteu la sol·licitud d'expedició de títol oficial i feu-la arribar per correu postal a la USGEGM de l’Escola de Camins, juntament amb una fotocòpia del DNI vigent (en cas de persones amb nacionalitat espanyola) o del passaport (en cas de persones amb nacionalitat estrangera). És imprescindible que la sol·licitud porti la signatura original de la persona interessada (no són vàlides signatures escanejades ni fotocopiades). Juntament amb aquest document, haureu d'enviar la sol·licitud d'enviament del resguard del títol fora de la província de Barcelona.
 • Un cop rebem a la USGEGM la sol·licitud emetrem les taxes i les enviarem a la persona interessada per correu electrònic.
 • Aboneu les taxes en qualsevol oficina financera de la Caixa, Banc de Sabadell, Caixa de Catalunya o BSCH-Xarxa BCH.
 • Envieu el resguard de pagament per correu postal o per correu electrònic (Estudis de grau: graus.camins@upc.edu. Estudis de màster: masters.camins@upc.edu) a la USGEGM de l'Escola de Camins. El justificant de pagament de les taxes, en cap cas és vàlid com a resguard del títol i no es tramitarà l'expedició del títol mentre no s'hagi retornat el justificant de pagament de la taxa a la USGEGM.
 • Un cop rebut els resguard de pagament des de la USGEGM s'iniciarà el tràmit de la sol·licitud del títol i s'expedirà el resguard del títol i/o SET.
 • La USGEGM us enviarà el resguard del títol directament l'adreça indicada en la sol·licitud d'expedició del títol. Aquest document té la mateixa validesa que el títol, mentre el títol està en tràmit d'expedició. Per disposar d'un document substitutori del títol que es pugui legalitzar cal sol·licitar el "certificat de títol en tràmit".

Quan fer la sol·licitud

Durant tot el curs acadèmic. Podeu consulteu l'horari d'atenció a l'usuari del SIAE-Camins a l'apartat "Tràmits acadèmics" del web de l'Escola de Camins.

Models de sol·licituds:

Informació d'interès