Vés al contingut (premeu Retorn)

Renúncia a la matrícula de Grau

Com a norma general, no es pot renunciar a la matrícula, si bé l'estudiantat, en casos justificats degudament i de manera extraordinària, pot sol·licitar la renúncia total a la matrícula.

L'estudiantat nou de primer curs que ha renunciat a la matrícula de primer curs perd la plaça assignada i ha de tornar a ser admés al procés de preinscripció per poder-se matricular una altra vegada.

És condició prèvia a la sol·licitud de renúncia de la matrícula haver-ne efectuat el pagament.

L'acceptació de la renúncia no comporta la devolució dels preus públics. Només si s'ha produït algun dels motius que donen dret a la devolució dels preus públics, la persona interessada pot sol·licitar-ho en el termini màxim d'un mes d'haver rebut la resolució. En tots els casos s'hauran d'abonar com a mínim, els conceptes obligatoris de la matrícula (gestió d'expedient, suport a l'aprenentatge, assegurança escolar i serveis addicionals sol·licitats).

Qui ho pot sol·licitar

L'estudiantat que, per motius excepcionals, no pugui iniciar el curs, i que no disposi d'una renúncia de matrícula acceptada anteriorment.

Com fer la sol·licitud

  • La sol·licitud es realitza presencialment al Servei d'Informació i Atenció a l'Estudiant (SIAE-Camins) de l’Escola en horari d'atenció a l'usuari.
  • El SIAE-Camins facilitarà la sol·licitud de renúncia a la matrícula per tal què la persona sol·licitant la complimenti i la signi.
  • Juntament amb la sol·licitud, cal lliurar la documentació acreditativa dels motius pels quals es sol·licita la renúncia.

Quan fer la sol·licitud

S'ha de sol·licitar en el termini màxim de 2 mesos des de l'inici de les activitats docents del període lectiu corresponent, amb independència de la data en què s'ha formalitzat la matrícula. Podeu consultar les dates establertes en el calendari de tràmits acadèmics pel curs actual.

Tota sol·licitud realitzada fora del termini establert serà denegada d'ofici, excepte en casos excepcionals que hauran d'estar degudament justificats i documentats, i, tot i això, la sol·licitud podrà ser denegada.

Resolució de la sol·licitud

La persona interessada rebrà la resolució per correu certificat a l'adreça indicada en l'imprès de sol·licitud de renúncia.

Normativa de referència

Model de sol·licitud