Vés al contingut (premeu Retorn)

Junta Electoral

banner-membres.png La Junta Electoral de l'Escola de Camins és l'òrgan col·legiat encarregat de supervisar els processos electorals, amb la finalitat de garantir-ne la transparència, objectivitat i imparcialitat, així com d'interpretar i aplicar les normes per les quals es regeixen.

Resolen totes les reclamacions, recursos i qüestions que se li plantegen respecte a les eleccions als òrgans col·legiats i unipersonals de les unitats.

Contra les resolucions de la Junta Electoral es pot interposar un recurs d'alçada davant la Junta Electoral d'Universitat.

Les funcions, la composició i el mandat de la Junta Electoral es troben regulades als Articles 18, 19 i 20 del Reglament electoral de la Universitat, respectivament.