Vés al contingut (premeu Retorn)

Junta Electoral

 

La Junta Electoral de l'Escola de Camins és l'òrgan col·legiat encarregat de supervisar els processos electorals, amb la finalitat de garantir-ne la transparència, objectivitat i imparcialitat, així com d'interpretar i aplicar les normes per les quals es regeixen.

Resolen totes les reclamacions, recursos i qüestions que se li plantegen respecte a les eleccions als òrgans col·legiats i unipersonals de les unitats.

Contra les resolucions de la Junta Electoral es pot interposar un recurs d'alçada davant la Junta Electoral d'Universitat.

Les funcions, la composició i el mandat de la Junta Electoral es troben regulades als Articles 18, 19 i 20 del Reglament electoral de la Universitat, respectivament.

 

      Presidenta:  Oller Ibars, Eva (Secretària Acadèmica de l'Escola)

MEMBRES ESCOLLITS PER SORTEIG 03/04/2019 

PDI A

Titular:

Ortego Martínez, Maria Isabel

Suplent:

Chacon Flores, Rolando Antonio

PDI B

Titular:

Dialamishabankareh, Narges

Suplent:

Barbú, Lutia Gratelia

EGM

Titular:

Reyes Diaz, Andrés Felipe

Suplent:

Cantons Puentes, Sergio

PAS

Titular:

Aguilera Millan, Àngel

Suplent:

Bladé Coll, Sergi